Vietne par cīņu pret dzimumzīmēm un grauzējiem

Lietotāja līgums

Šis līgums nosaka nosacījumus, kā lietotāji izmanto vietnes bigbadmole.com (turpmāk - vietne) materiālus un pakalpojumus.

1. Vispārīgi nosacījumi

1.1. Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu regulē piemērojamie Krievijas Federācijas likumi.

1.2. Šis Līgums ir publisks piedāvājums. Piekļūstot Vietnes materiāliem, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pievienojies šim Līgumam.

1.3. Vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī līguma noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc 3 (trim) dienām no dienas, kad vietnē tiek publicēta jauna līguma versija. Ja Lietotājs nepiekrīt veiktajām izmaiņām, viņam ir pienākums atteikt piekļuvi Vietnei, pārtraukt Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu.

2. Lietotāja pienākumi

2.1. Lietotājs piekrīt neveikt darbības, kuras var uzskatīt par Krievijas likumu vai starptautisko likumu pārkāpumiem, tostarp intelektuālā īpašuma, autortiesību un / vai blakustiesību jomā, kā arī veikt jebkādas darbības, kas izraisa vai var izraisīt vietnes un pakalpojumu normālas darbības pārkāpumus Vietne.

2.2. Vietnes materiālu izmantošana bez autortiesību īpašnieku piekrišanas nav atļauta (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 1270. pants). Lai Vietnes materiāli tiktu izmantoti likumīgi, no Autortiesību īpašniekiem ir jānoslēdz licencēšanas līgumi (licenču iegūšana).

2.3. Komentāri un citi lietotāja ieraksti vietnē nedrīkstētu būt pretrunā ar Krievijas Federācijas likumdošanas prasībām un vispārpieņemtajiem morāles standartiem.

2.4. Lietotājs tiek brīdināts, ka Vietnes administrācija nav atbildīga par ārēju resursu apmeklēšanu un izmantošanu, kuru saites var būt ietvertas vietnē.

2.5. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācija nav atbildīga un tai nav tiešu vai netiešu saistību pret Lietotāju saistībā ar iespējamiem vai no tā izrietošiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas saistīti ar jebkādu Vietnes saturu, autortiesību reģistrāciju un informāciju par šādu reģistrāciju, precēm vai pakalpojumiem, pieejams vai saņemts caur ārējām vietnēm vai resursiem vai citiem lietotāja kontaktiem, kurā viņš ienācis, izmantojot vietnē ievietoto informāciju vai saites uz ārējiem resursiem.

2.6. Lietotājs piekrīt nosacījumam, ka visiem Vietnes materiāliem un pakalpojumiem vai jebkurai to daļai var būt pievienota reklāma. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācija neuzņemas nekādu atbildību un nav saistību saistībā ar šādu reklamēšanu.

3. Citi nosacījumi

3.1. Visus iespējamos strīdus, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, risina saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem.

3.2. Nekas no Līguma nevar tikt saprasts kā aģentu attiecību nodibināšana starp Lietotāju un Vietnes administrāciju, partnerattiecības, kopīgas aktivitātes, personiskas nomas attiecības vai citas attiecības, kas nav skaidri paredzētas Līgumā.

3.3. Līguma atzīšana par spēkā neesošu vai neizpildāmu tiesā nenozīmē citu līguma noteikumu spēkā neesamību.

3.4. Vietnes administrācijas bezdarbība, ja kāds no Lietotājiem pārkāpj Līguma noteikumus, neatņem Vietnes administrācijai tiesības veikt vēlāk atbilstošas ​​darbības, lai aizstāvētu savas intereses un aizsargātu ar vietni saistītos materiālus ar autortiesībām.

Lietotājs apstiprina, ka viņš pārzina visus šī līguma punktus un bez nosacījumiem tos pieņem.

 

Augšā

© Autortiesības 2015-2019 bigbadmole.com

Vietnes materiālu izmantošana bez autortiesību īpašnieku piekrišanas nav atļauta

Privātuma politika | Lietotāja līgums

Atsauksmes

Vietnes karte